Rss для Webcardio.org WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

Електронний науково-практичний журнал про кардіологію
26.06.2019

«Компания Alvogen была создана в 2009 году и всего за несколько лет сделала огромный прорыв в фармацевтической индустрии. Успех компании обеспечили инновационная бизнес-модель, динамичное развитие и фокус на результат.

«Фармацевтична фірма «Дарниця»

STADA CIS

Компанія Берлін-Хемі, підрозділ компанії Менаріні Груп. Менаріні Груп

Gedeon Richter

20.04.2015 10:52
Версія для друку
  • RSS

Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю 22 квітня 2015 року в м.Запоріжжя. 

 

Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю 22 квітня 2015 року в м.Запоріжжя.

                                                                                 ПРОГРАМА

                            ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ: ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВІРТУАЛЬНІ ПАЦІЄНТИ»

                                                                          22 квітня 2015 року

Запоріжжя — London (UК) — Тhеssаlоnікі (Grеесе) — Астана (Республика Казахстан) — Караганда (Республика Казахстан) — Тбілісі (Грузія) — Кутаїсі (Грузія) — Київ — Львів — Полтава — Тернопіль — Харків — Дніпропетровськ — Одеса

                                                                              Запоріжжя

                                                                                   2015

Вельмишановний( а)

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково- методичної конференції з міжнародною участю «ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ: ПРОБЛЕМНО- ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВІРТУАЛЬНІ ПАЦІЄНТИ» 22 квітня 2015 року.

Спілкування учасників відбуватиметься на базі Запорізького державного медичного університету, а також дистанційно на базі відеоконферецзв’язку, в містах проведення конференції: Запоріжжя — London (UК) — Тhеssаlоnікі (Grееce) — Астана (Республика Казахстан) — Караганда (Республика Казахстан) — Тбілісі (Грузія) — Кутаїсі (Грузія) — Київ — Львів — Полтава — Тернопіль — Харків — Дніпропетровськ — Одеса.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

м. ЗАПОРІЖЖЯ:

Реєстрація учасників — 22 квітня з 9:00 до 10:00 у вестибюлі спортивно-аудиторного корпусу Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ).

Відкриття Конференції відбудеться 22 квітня 2015 року о 10:00 в АУДИТОРІЇ №4 спортивно-аудиторного корпусу Запорізького державного медичного університету.

Адреса: Запоріжжя, проспект Маяковського, 26.

Телефони для довідок:

(061) 224-63-91   — з організаційних питань — міжнародний відділ

(Філатова Галина Євгенівна);

моб. 0679571704 — з питань публікації матеріалів: Реутська Яна Анатоліївна;

моб. 0662908834 — з програмних питань: Рижов Олексій Анатолійович.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ: ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВІРТУАЛЬНІ ПАЦІЄНТИ»

                                                                      ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:

Колесник Юрій Михайлович                       д.мед.н., професор, ректор Запорізького державного медичного університету

 

                                                                    Заступники голови оргкомітету:

Рижов Олексій Анатолійович                     д.фарм.н., професор, зав. кафедри медичної та фармацевтичної інформатики і НТ Запорізького                                                                державного медичного університету

Сичов Роман Олександрович                 к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб 3, директор Медичного освітнього центру

 

                                                                      Члени програмного комітету:

Авраменко Микола Олександрович         к.фарм.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків                                                                              Запорізького державного медичного університету

Березін Олександр Євгенійович               д.мед.н., професор кафедри внутрішніх хвороб 2 Запорізького державного медичного                                                                            університету

Візір Вадим Анатолійович                            д.мед.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького державного                                                                          медичного університету

Годлевський Леонід Семенович                д.мед.н, професор, зав. кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Одеського                                                                      національного медичного університету

Краснов Володимир Володимирович        д.мед.н, к.пед.н., професор кафедри медичної інформатики Національної медичної академії                                                                    післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, завідувач проблемної науково-методичної лабораторії                                                              з питань післядипломної підготовки лікарів (провізорів).

Кущ Оксана Георгіївна                                д.біол.н., професор, доцент кафедри нормальної фізіології Запорізького державного медичного                                                              університету

Лях Юрій Єремійович                             д.біол.н., професор, зав. кафедри фізичної реабілітації Східноєвропейського                                                                                            національного університету імені Лесі Українки

Мінцер Озар Петрович                            д.мед.н., професор, зав. кафедри медичної інформатики, директор Центру дистанційної                                                                          освіти Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Пєнкін Юрій Михайлович                        д.фіз.-мат.н., професор, зав. кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного                                                                  університету

Рибалко Людмила Сергіївна                    д.пед.н., професор, декан природничого факультету Харківського національного педагогічного                                                              університету імені Г.С.Сковороди

Сущенко Тетяна Іванівна                        д.пед.н., професор Класичного приватного університету м. Запоріжжя

Туманський Валерій Олексійович            д.мед.н, професор, проректор з наукової роботи Запорізького державного медичного                                                                              університету, директор Інституту патології

Шумна Таміла Євгенівна                         д.мед.н., доцент кафедри факультетської педіатрії Запорізького державного медичного                                                                          університету

Яценко Валентин Порфирійович             д.мед.н., професор кафедри медичної кібернетики та телемедицини Національного                                                                                технічного університету України «КПІ»

Васецька Лариса Іванівна                      к.пед.н., доцент кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного університету

Іванькова Наталія Анатоліївна                к.пед.н., доцент кафедри медичної та фармацевтичної інформатики та НТ                                                                                              Запорізького державного медичного університету

Гейченко Катерина Іванівна                   к.пед.н., доцент, зав. кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного                                                                            університету

Сенік Лілія Миколаївна                           к.пед.н., доцент кафедри мовної підготовки Запорізького державного медичного університету

Філатова Галина Євгеніївна                    начальник міжнародного відділу Запорізького державного медичного університету,                                                                                координатор проекту «еРВLnеt»

 

Секретаріат: Андросов О.А., Біленький О.С., Демченко В.О., Попов А.М., Реутська Я.А., Юрченко І.О.

 

                                                                                           ПРОГРАМА

                                                           ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ЕОНФЕРЕНЦІЇ З

                                                                                  МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНУ ОСВІТУ: ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВІРТУАЛЬНІ                                                                                                             ПАЦІЄНТИ»

                                                                            22 квітня 2015 року, середа

                                                                        10:00 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

•    Ректор Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., професор Колесник Ю.М.

•    Директор Національного Темпус-офісу в Україні Шитікова С.П. - онлайн - 10:10-10:20

                                                                                ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ

                                                                                    10:20 - 13:20

Головуючі: проф. Рижов О.А., доц. Авраменко М.О., коорд. проекту «еРВLnеt» Філатова Г.Є.

1.  Проблемно-ориентированное обучение: истоки, опит, перспективи.

Рьіжов А.А. - 10 хв.

Запорожский государственншй медицинский университет

2.  Внедрение проблемно-ориентированного обучения в ЗГМУ: роль медицинского образовательного центра

Сычев Р.А. - 10 хв.

Запорожский государственншй медицинский университет

3.  РБL-bаsed сurrісulum: thе іnіtіаl іmрlеmеntatіоn аnd роssіblе сhаllеngеs

Іsкrеnко Е.V. - онлайн - 10:40-11:10

Сentre for Меdісal Еduсаtіоп St. Gеоrgе's Uпіvеrsіtу оf Lопdоп, UК

 

     4.  Іntegration оf vіrtuаl раtіеnts іntо Аrіstоtlе Unіvеrsіtу оf Тhеssаlоnікі mеdiсаl sсhооІ сurrісulun: Меdiсаl tеасhеrs’ аnd1.   students’           реrсерtіоns

Dаfli Еlеnі - онлайн - 11:10-11.20

Аrіstоtle Uпіvеrsitіу оf Тhessaloпікі, Greeсe

     5.   Компетенции современного врача и способ их приобретения

Нана Шавлакадзе, Ирине Пхакадзе, Лали Чхиквадзе, Цацино Карселадзе - онлайн - 11:20-11.30

Государственный университет Акакия Церетели, Кутаиси, Грузия

6.   Проблемно-орієнтоване навчання, як спосіб формування клінічного мислення у студента-медика

Лобода А.М. - онлайн - 11:30-11.40

Сумський державний університет

     7.   Опыт адаптации разветвленньїх кейсов

Дербисалина Г.А., Габдильашимова З.Т., Бекбергенова Ж.Б., Хамчиев К.М. - онлайн — 11:40-11.55

Медицинский университет Астана, Казахстан

8.   Проблемно-ориентированное обучение: опыт внедрения в АО «Медицинский университет Астана»

Хамчиев К.М., Дербисалина Г.А. - онлайн - 11:55-12.10 Медицинский университет Астана, Казахстан

9.   Проблеми проблемно-орієнтованого навчання та шляхи їх подолання

Мінцер О.П. - онлайн - 12:10-12.30

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика

10.   Досвід підготовки викладачів для проблемно-орієнтованого навчання в Запорізькому державному медичному університеті

Черковська О.С. - 10 хв.

Запорізький державний медичний університет

11.   Особливості методики впровадження проблемно- орієнтованого навчання у Запорізькьму державному медичному університеті

Фурик О.А. - 10 хв.

Запорізький державний медичний університет

 

12.     Особливості викладання практичних занять у студентів, що займаются за програмою проблемно-орієнтованного навчання

Круть О.С. - 10 хв.

Запорізький державний медичний університет

13.     Труднощі в адаптації кейсів для проблемно-орієнтованого навчання

Костровський О.М. - 10 хв.

Запорізький державний медичний університет

14.     Инструментальная среда ОреnLаbуrіnth для моделирования клинического мышления на базе виртуальных пациентов

Рыжов А.А. - 10 хв.

Запорожский государственный медицинский университет

       15.     Погляд студента на проблемно-орієнтоване навчання

Пелешенко С., Тіткова І. - 10 хв.

Запорізький державний медичний університет

 

             13.20 - 14.20 ПЕРЕРВА кофе-брейк

                                                                      ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ

14:20 - 16:50 Головуючі: проф. Рижов О.А., доц. Сичов Р.О.,коорд. проекту «еРВLnеt» Філатова Г.Є.

16.     Дидактичні аспекти використання проблемних задач в курсі «Комп’ютерні технології у фармації»

Вельма С.В. - онлайн - 14:20-14.30

Національний фармацевтичний університет

17.     Мобільна комунікаційна система для проведення навчальних занять на базі Інтранет

Хара Г.І. - онлайн - 14:30-14.40

Національний фармацевтичний університет

18.      Впровадження принципів проблемно-орієнтованого навчання в практикум дистанційного курсу «ІТ у фармації»

Яценко Н.М. - онлайн - 14:40-14.50

Національний фармацевтичний університет

19.      Інноваційна кібернетично-акмеологічна медико-біологічна технологія проблемно-орієнтовного навчання

Антонов В.І. - онлайн - 14:50-15.00

Національний технічний університет «КПІ»

20.      Особливості використання дистанційного курсу «Сучасні проблеми спадковості» в IМS Мооdlе

Лях Ю.Є. - онлайн - 15:00-15.10

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

21.      Использование современных компьютерных технологий для информационной мобильности студентов

Новиков В.М. - 10 хв.

Вшсшее государственное учебное заведение «Украинская медицинская стоматологическая академия»

22.      Центри передового досвіду для молодих вчених Субботін С.О. - 10 хв.

Запорізький національний технічний університет

       23.      Імплементація інноваційних технологій в медичну освіту

Артьоменко В.В., Шандра М.В., Семченко С.С., Єгоренко О.С. - 10 хв. Одеський національний медичний університет

24.      Виртуальная операционная и проблемно-ориентированное обучение в практике учебно-инновационного центра практической подготовки врача при Одесском национальном медицинском университете

Артеменко В.В., Семченко С.С., Егоренко О.С., Осинцева В.И. - 10 хв. Одеський національний медичний університет

25.      Технічні проблемно-орієнтовні особливості використання hіgh-fidеlitу та ІТ-технологій в симуляційному навчанні

Кіріян Є.В. - 10 хв.

Одеський національний медичний університет

26.      Построение когнитивньїх тренажеров на основе парадигми предельних обобщений

Прокопчук Ю.А. - 10 хв.

Днепропетровский областной центр кардиологии и кардиохирургии

27.      Проблемно-орієнтоване навчання на молодших курсах медичних ВНЗ

Крушинська Т.Ю. - 10 хв.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

28.     Проблемно-орієнтовний підхід до навчання педіатрії з точки зору студентів 5 курсу медичного університету

Сажин С.І. - 10 хв.

Буковинський державний медичний університет

29.     Особливості проблемно-орієнтованого навчання студентів на кафедрах медико-біологічного профілю

Волошин М.А. - 10 хв.

Запорізький державний медичний університет

30.     Информационная поддержка проблемно-ориентированного обучения на основе облачних технологий

Попов А. Н. - 10 хв.

Запорожский государственный медицинский университет

                                                              ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

                                                                        ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

                        ДИСКУСІЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ  СТЕНДОВИХ ДОПОВІДЕЙ, ОПУБЛІКОВАНИХ НА WЕВ-ПОРТАЛІ

https://sites.gооglе.сот/site/ііtтdcопf2015/

Відкритість електронних ресурсів, як фактор ефективності проблемно-орієнтованої моделі навчання студентів-медиків

Атаман Ю.О.

Сумський державний університет

Проблемно-ориентированное обучение врачей анестезиологов на кафедре симуляционной медицинь

Артеменко В.В., Носенко В.М., Берлинская Л.И., Караконстантин Д.Ф. Одесский национальньй медицинский университет Проблемне навчання у післядипломній підготовці лікарів- стоматологів

Бараннік Н.Г., Манухіна О.М., Мосєйко О.О.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Методика проведення курації хворих провізорами-інтернами на заняттях з клінічної фармації

Білай І.М.

Запорізький державний медичний університет

Проблемно-орієнтований підхід до визначення приорітетів терапевтичних шкіл України (за результатами Всеукраїнської студентської оліміпади з терапії)

Вакалюк І.П.

Івано-Франківський національний медичний університет Методично-інформаційна підтримка впровадження в навчальний процес ВНМУ медичного симулятора «СКІФ»

Вуж Т.Є., Ревіна Т.Г.

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Застосування кейс-методу у процесі вивчення фармакоекономіки

Гетало О.В.

Запорізький державний медичний університет

Методологія проблемно-орієнтованого підходу до вирішення завдань у фармацевтичній діяльності

Демченко В.О.

Запорізький державний медичний університет

Инновации в сфере последипломного образования Долженко М.Н., Боброва Е.В., Давыдова И.В., Конопляник Л.И., Лобач Л.Е., Мымренко С.Н., Нудченко О.О., Поташев С.В., Перепельченко Н.А., Симагина Т.В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Использование проблемно-ориентированних методов обучения для повышения ИТ компетенции абитуриентов-иностранцев в высшем медицинском учебном заведении

Иванькова Н.А.

Запорожский государственный медицинский университет

Психолого-педагогічні аспекти навчання студентів медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії при впровадженні інформаційних технологій

Мазур В.І.

Запорізький державний медичний університет

Оптимізація проведення самостійної роботи провізорами- інтернами з управління і економіки фармації

Михайлюк Е.О.

Запорізький державний медичний університет

Сучасні аспекти удосконалення післядипломної освіти лікарів- лаборантів і провізорів-інтернів

1Остапенко А.А., 2Яковлева О.С.

1ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», 2Запорізький державний медичний університет

Перспективи і напрямки проблемно-орієнтованого навчання іноземних студентів в Одеському національному медичному університеті Усиченко К.М.

Одеський національний медичний університет

Переваги організації навчального процесу у студентів, що навчаються в рамках проблемно-орієнтованого навчання згідно проекту ТЕМРUS Шумна Т.Є.

Запорізький державний медичний університет

Інтерактивне спілкування: e-mail:pbl.conf2015@gmail.com

 

Передрук матеріалів сайту вітається , при наявності прямого гіперпосилання (hyperlink) без редіректа на http://www.webcardio.org.
Система Orphus Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Теми

 Ваша оцінка нашого сайту нам дуже важлива. Знайдіть нас і тут:

WebCardio.ORG в twitter WebCardio.ORG в FaceBook WebCardio.ORG на Youtoube WebCardio.ORG на Linkedin

ТЕМА ДНЯ 

Зниження когнітивних функцій у пацієнтів з ІХС.

Зниження когнітивних функцій у пацієнтів з ІХС

 

Захворювання серця може мати довгострокові наслідки на цереброваскулярні функції... >>>